Görevde yükselmede kurumda iki yıl çalışma şartının aranması

Müdür ve müdür yardımcısı unvanlı kadrolarına yapılacak atamalarda, Bakanlığınıza ait Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan, Kurumunuzda iki yıl çalışmış olma şartının aranıp aranmayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 7, 8 Tarih : 05/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 25. sayfa

Bakanlığınıza bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve müdür yardımcısı unvanlı kadrolarına yapılacak atamalarda, Bakanlığınıza ait Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan, Kurumunuzda iki yıl çalışmış olma şartının aranıp aranmayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; aynı maddenin 2'nci fıkrasının (f) bendinde ise, başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve müdür yardımcısı unvanlı kadrolarına yapılacak atamaların bahsi geçen Genel Yönetmelik kapsamı dışında bulunması sebebiyle, kapsam dışı tutulan müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda Kurumda iki yıl çalışmış olma şartının aranmasının gerekmediği mütalaa edilmektedir.