4668 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinki "Aynı tarihli" ibaresi ne anlaşılacağı

4668 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen "Aynı tarihli" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 14, 16 Tarih : 12/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 74. sayfa

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika Üyeliğinin Kazanılması" başlıklı 24/06/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişik 14'üncü maddesinde; "Sendikalara üye olmak serbesttir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir." hükmü yer almaktadır.
İlgili Kanuna göre kamu görevlisinin sendika üyeliğinin kesinleşmesi, sendikanın yetkili organlarının kabulüne ya da üyelik başvurusunda bulunulan sendikanın 30 günlük süre içerisinde üyelik başvurusunu reddetmemesine bağlanmıştır. Dolayısıyla kişi bahsedilen iki durumdan birisi gerçekleşinceye kadar kamu görevlisi sendika üyesi değildir. Söz konusu kamu görevlisinin üyeliği kesinleştikten sonra mezkur Kanunun 14'üncü maddesinin son iki fıkrasını uygulama imkanı doğabilecektir. Şöyle ki sendika üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin ilgili Kanunun "Üyeliğin sona ermesi başlıklı" 16'ncı maddesine göre üyeliği sona ermediği sürece mevcut sendikası dışındaki diğer sendikalara üye olamayacağı veya ancak üyeliğinin kesinleşmesi halinde sonraki üyeliklerin geçersiz hale geleceği bahse konu fıkralarda hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla madde metni uygulamaya konu edinirken dikkat edilmesi gereken ilgili kamu görevlisinin sendika üyeliğinin kesinleşmesi durum ve anıdır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 14'üncü maddesinin son fıkrası uygulanırken "Aynı tarihli" ibaresinden başvuruda bulunan kamu görevlisinin, üyeliğinin kesinleşmesinin yollarından birisi olan; "sendikanın ilgili organlarınca üyeliğe kabul edildiği tarihin" anlaşılması gerektiği mütalaa edilmektedir.