İzinde değerlendirilecek sürelere ilişkin Başbakanlık genelgesi

Bir kaç İli içine alan bölge kuruluşlarının memurlarının yıllık ve mazeret izinleri ile hastalık izinleri hakkındaki uygulamanın 1986/8 sayılı Genelgedeki esaslar uyarınca yürütülmesinde bir sakınca görülmediği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103, 104, 105 Tarih : 30/10/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 4. sayfa

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 126 ncı maddesinde 'Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, İllere, İller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.? denilmektedir. Birden çok ili içine alan kuruluşların ne şekilde teşkil edilecekleri 3046 sayılı Kanunla düzenlenmiş ve bunlar genelde bölge kuruluşu olarak adlandırılmıştır. Anılan Kanunun bazı maddelerinde yer alan hükümlerden bölge kuruluşlarının doğrudan merkeze bağlı olarak kurulmalarının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bölge kuruluşlarının tanımı ve kuruluş şekilleri bunların 5442 ve 3046 sayılı Kanunlarda düzenlenmiş bulunan il ve ilçe kuruluşlarından farklı olduklarını ortaya koymaktadır. Hal böyle olunca mevzuatın il ve ilçelerde görev yapan memurlar üzerinde vali ve kaymakamlara tanınmış bulunduğu yetkilerin bölge kuruluşlarındaki memurlar için de geçerli olduğu fikri benimsenememektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ?Valiler, birkaç ile şamil memuriyetlerin kendi illerindeki işlerini de gözetim ve denetime yetkilidirler.? şeklinde düzenlenmiş bulunan 15 nci maddesi de bu görüşü teyid etmektedir. Gerçekten maddedeki "... birkaç ile şamil memuriyet...? ifadesi ile bugünkü bölge kuruluşlarının kasdedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda valilerin bölge kuruluşları üzerindeki yetkilerinin denetim ve gözetiminde hudutlandırıldığı söylenebilir, özetle mevzuatın il ve ilçe düzeyinde görev yapan memurlarla ilgili hükümlerinin bölge kuruluşlarındaki memurları kapsamadığı mütalâa edilmektedir.

Bu sebeple Bakanlığınıza bağlı bölge müdürlükler irideki memurların yıllık ve mazeret izinleri ile hastalık izinleri hakkındaki uygulamanın ................... 1986/8 sayılı Genelgedeki esaslar uyarınca yürütülmesinde bir sakınca görülmemektedir.