Askerlik sebebiyle doldurulmayan sicil nedeniyle başarı ücreti ödenmeyeceği

Askerlik nedeniyle sicil ve başarı formu doldurulamayan 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel ile ilgili olarak bahsi geçen formun doldurulmasında geçmiş yılların esas alınmasının ve bunun neticesinde de başarı ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 27 Tarih : 13/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 75. sayfa

Kurumunuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personelinizin askerlik nedeniyle görevinden ayrılması nedeniyle sicil ve başarı değerleme raporu düzenlenmeyen ilgiliye, askerlik dönüşü göreve başladığı tarihten itibaren başarı ücretinin ödenip ödenmeyeceği, ödenmesi durumunda hangi yılın sicil ve başarı değerlemesi notunun esas alınacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27'nci maddesinde "Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i, (B) düzeyinde olanlara % 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir." denilmektedir.
Ayrıca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58'inci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde, "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır. ? Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." denilmektedir.
Yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde, sicil ve başarı notunun belirlenmesinde geçmiş yılların esas alınabilmesinin, hizmetiçi eğitim ve sağlık nedeniyle sicil ve başarı değerlendirme formunun doldurma imkanının olmaması durumunda mümkün olduğu, bu sebeple askerlik nedeniyle sicil ve başarı formunun doldurulmaması durumunda geçmiş yılların esas alınmasının ve bunun neticesinde de başarı ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.