Sözleşmeli personelin memur kadro görevlerini yürütmesi

KİT'lerde II sayılı Cetvelde Sözleşmeli olarak çalışan personelin I sayılı cetveldeki görevleri yürütmesine ilişkin düzenleme olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 3 Tarih : 07/07/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 64. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin, I sayılı cetvele dahil boş bulunan memur kadrolarına ait görevleri 1. dereceli imza yetkisi ile ücretsiz olarak yürütmelerinde ilgili mevzuat açısından bir engel bulunup bulunmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde, bu KHK'nin 233 sayılı KHK'ye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlediği, 3/a maddesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği, 3/b maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslî ve sürekli görevlerinin; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli I sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği, bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, 3/e maddesinde ise işçilerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmadığı hükme bağlanmış, ancak, gerek söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında sözleşmeli personelin ücretli veya ücretsiz olarak ekli I sayılı cetvelde yer alan bir kadroya ait görevleri yürütebileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.