Kanalizayon idaresi yönetim kurulu üyeliklerine vekaleten atanalara ücret ödenemeyeceği

Genel Müdürlük kadrosunun hastalık sebebiyle geçici olarak veya emeklilik sebebiyle sürekli olarak boşalması halinde, vekalet eden personele yönetim kurulu üyelik ücretinin ödenmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 2560 / 5 Tarih : 13/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 76. sayfa

Kurumunuz Genel Müdürlük kadrosunun hastalık sebebiyle geçici olarak veya emeklilik sebebiyle sürekli olarak boşalması halinde söz konusu görevi vekaleten yürüten Genel Müdür Vekiline yönetim kurulu üyelik ücretinin ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 5'inci maddesinde, " Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır." hükmü, "Organlar" başlıklı 3'üncü maddesinde, "İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük." hükmü, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesinde ise, "Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır."
hükmü yer almaktadır.
28/03/1988 tarihli ve 318 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2'nci maddesinde, "İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur." hükmü bulunmaktadır.
Diğer taraftan, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 2009 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 05/06/2009 tarihli ve 2009/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (EK-II)'nın "Ücretlerin ödenmesi" başlıklı 6/2 maddesinde, "Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Kurumunuz Genel Müdürlük kadrosunun hastalık sebebiyle geçici olarak veya emeklilik sebebiyle sürekli olarak boşalması halinde söz konusu görevi vekaleten yürüten Genel Müdür Vekilinin yönetim kurulu üyeliğini de vekaleten yürüttüğü anlaşılmakta olup, bahsi geçen kişiye yönetim kurulu üyelik ücretinin ödenemeyeceği mütalaa edilmektedir.