Disiplin kurulu üyesi sendika temsilcisi

Disiplin kurulu üyesi sendika temsilcisine de disiplin soruşturma dosyasının havale edilmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 07/07/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 65. sayfa

Sendika üyeniz olan Devlet memurlarının hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları sırasında soruşturma dosyasının bir örneğininin Sendikanıza gönderilmesinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 maddesinde; "Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 maddesine dayanılarak hazırlanan ve 24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." hükmü; 9 uncu maddesinde ise; "Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.

Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin son fıkrasında, hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurları hakkında tanzim edilen soruşturma dosyalarının ilgili Devlet memurunun çalıştığı kurumda teşkil edilecek disiplin kurulu veya yüksek disiplin kurulu üyelerine havale edilmesi gerektiğinin hüküm altına alınmış olması ve hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alması karşısında; hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurları hakkında tanzim edilen soruşturma dosyalarının Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisine de havale edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.