Araştırma görevlisi kadrosunda görevli olan kişinin biyologolarak atanması

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden biyolog olarak mezun olan ve halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmasötik Botanik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan ?'ın, biyolog unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 17/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 30. sayfa

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden biyolog olarak mezun olan ve halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmasötik Botanik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan ?'ın, biyolog unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 1'inci maddesinde de, " Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçenin, daha önce en az iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapmış olması ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşıması kaydıyla, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın, araştırma görevlisi olarak görev yaparken Bakanlığınızdaki biyolog unvanlı kadroya atanması hususunun Kurumunuzun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.