Üniversitelerin 217 sayılı KHK kapsamında olduğu

Üniversitelerin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında olup olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 07/07/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 65. sayfa

İlgide kayıtlı yazınız ile, üniversitelerin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, yapılacak atama işlemlerine esas alınmak üzere Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Türk Kamu Mali Yönetiminin temelini teşkil eden 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 78 yıl gibi uzun bir süre uygulanmıştır. Sözkonusu Kanunun yerini alan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kanunlaşmış ancak, 5436 sayılı Kanun ile çok sayıda maddesi değiştirildikten sonra, 01/01/2006 tarihi itibariyle tamamen yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kanunda bütçe türleri yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır.Bu çerçevede, katma bütçe kaldırılmış olup, katma bütçeli kamu idarelerinin bir kısmı genel bütçeli, üniversitelerin de dahil olduğu bir kısmı ise, özel bütçeli hale getirilmiştir.Keza, 5436 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde de, ilgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıfların, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Bu sebeple, 1984 yılında kabul edilmiş bulunan 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu tarihten sonra herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapılmamış olan Kapsam başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen katma bütçeli idareler ifadesinin, 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 1050 sayılı Kanuna göre mülhak (katma) bütçeli olup 5018 sayılı Kanunda özel bütçeli olarak yeniden tanımlanan üniversiteleri de kapsadığı kuşkusuzdur.