İl Afet ve Acil Durum Müdürü kadro unvanı için ödenecek zam ve tazminatlar hk.

5902 sayılı Kanun ile ihdas edilen "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" kadro unvanı için ödenecek zam ve tazminatlar hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 152 Tarih : 18/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 80. sayfa

17/06/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ihdas edilen "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" kadro unvanı için benzeri kadro ve görev unvanlarına uygulanmakta olan puan ve oranlar dikkate alınarak ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin görüşümüzün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 10/01/2009 tarihli ve 27106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2'nci maddesi ile ; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2009 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmış; 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise ; " Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ihdas edilen "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" kadro unvanı için benzeri kadro ve görev unvanlarına uygulanmakta olan puan ve oranlar dikkate alınarak;
1- İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı açısından söz konusu unvan için I sayılı cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 24'inci sırasında yer alacak şekilde "İş Güçlüğü Zammı puanı 700, İş Riski Zammı puanı 0, Temininde Güçlük Zammı puanı 700, Mali Sorumluluk Zammı puanı 0" olarak tespit edilmesi,
2- Özel Hizmet Tazminatı açısından "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" unvanlı kadronun;
- Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; II sayılı cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 8'inci grubunun 2'nci sırasında yer alması,
-Diğer İller için; II sayılı cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 9'uncu grubunun 5'inci sırasında yer alması uygun görülmüştür.