Müşavir avukata vekalet ücreti ödenmesi

Kurumunuzda 657 sayılı Kanuna tabi Müşavir Avukat kadrosunda görev yapan personelin 17/12/2009 tarihi itibariyle Boğaziçi Üniversitesinde üç ay süreliğine geçici görevlendirildiğinden bahisle 2010 yılı avukatlık vekalet ücretinin ödenip ödenmeyeceği hk.(16/4/2010-5779)


Kanun / Madde(ler) 1389 / 1 Tarih : 16/04/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 78. sayfa

İlgi yazıda, 2009 yılına ait vekalet ücretinin ilgili personele ödendiği, 2010 yılı vekalet ücretinin Ocak ayında söz konusu yılda fiilen çalışan avukatlara ödendiği ifade edilmektedir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında 657 sayılı Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağı, ancak, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümlerinin saklı olduğu; vekalet ücretinin yıllık tutarının, hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemeyeceği; bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktarın merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılacağı ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, 2/2/1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanunun 1 nci maddesine göre vekalet ücretinin; kesin hükme bağlanması, tahsil olunması ve mahkeme harçları tertibinden ödenmesi gerekmektedir. Sözkonusu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 12/08/1961 tarih ve 5/1560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 1389 sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliğinde vekalet ücretinin dağıtım esasları belirlenmiştir.
Konuya ilişkin Sayıştay Genel Kurulunun 21/1/1960 tarih ve 2519/1 sayılı Kararına göre "Hüküm kesinleşmeden ve tahsilat yapılmadan vekalet ücreti ödenmez, tahsil edilen vekalet ücreti önce bütçeye gelir kaydedilmesi daha sonra avukatlara mahkeme harçları tertibinden ödenmesi gerekmektedir."Vekalet ücretine dair Yargıtay 13 üncü Hukuk Dairesinin 20/04/1992 tarih ve E:1992/1164, K:1992/3682 sayılı Kararında "Avukatın takip ettiği dava ve icra takiplerinden karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretine hak kazanabilmesi için bu alacaklarının tahsil edilmiş olması şarttır." denilmektedir.

Diğer taraftan,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/04/1983 tarihli ve 18023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde; mezkur Yönetmeliğin, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde ilgili bütçe yılı içinde fiilen görevde bulunmuş olup da kanunlarına göre vekalet ücreti almağa hak kazanmış bulunan tüm


avukatların, 657 sayılı Kanunun değişik 146. maddesinde belirlenen ve limit dışı kalan ücretlerinin dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsadığı ifade edilmiştir.
Bu itibarla, vekalet ücretinin ödenebilmesi için kesin hükme bağlanması, tahsil olunması ve mahkeme harçları tertibinden fiilen çalışan avukatlara ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.