Sivil savunma uzmanı unvanının görevde yükselmede sınavlı ve sınavsız atanabileceği kadrolar

Sivil savunma uzmanı unvanının Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanı ve eğitim uzmanı unvanlarıyla aynı düzey görev olarak değerlendirilebileceği ve söz konusu unvanlı kadrolar için aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın, sivil savunma uzmanı unvanlı kadrodan Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanı veya eğitim uzmanı unvanlı kadrolara atanması hususunun Bakanlığın takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 10/01/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 1. sayfa

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı emrine sivil savunma uzmanı olarak atandığınızı ve halen bu görevi sürdürdüğünüzü belirterek, Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan eğitim uzmanı veya talim ve terbiye kurulu uzmanı kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanmanızın mümkün olup olmadığına ve söz konusu unvanların sivil savunma uzmanı unvanıyla aynı düzeyde olup olmadığına ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri? ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.
Öte yandan, 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin "Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu" başlıklı (b) bendinin birinci alt bendinde Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı unvanlarına yer verilmiş olup, anılan Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (e) bendinde ise, söz konusu kadrolara atanmak için en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak ile Bakanlık Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak şartları düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 2'nci maddesinde, "Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmü; 24'üncü maddesinin beşinci fıkrasında, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmü; 26'ncı maddesinde ise, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 08/06/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"in 5'inci maddesinin "Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu" başlığını taşıyan (c) bendinde de, sivil savunma uzmanı unvanı, uzman ve eğitim uzmanı unvanları ile aynı alt bentte düzenlenmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, sivil savunma uzmanı unvanının talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı unvanlarıyla aynı düzey görev olarak değerlendirilebileceği ve söz konusu unvanlı kadrolar için aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın, sivil savunma uzmanı unvanlı kadrodan talim ve terbiye kurulu uzmanı veya eğitim uzmanı unvanlı kadrolara atanmanız hususunun Milli Eğitim Bakanlığının takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.