Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin yıllık izinleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 25/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 83. sayfa

Kurumunuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin yıllık izinleri konusunda tereddütler yaşandığından bahisle konu hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine istinaden sözleşmeli olarak istihdam edilen personele ilişkin hususlar; 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlemiştir. Söz konusu Esasların 5'inci maddesinde, "Sözleşme süreleri Bütçe Yılı ile sınırlıdır. Ancak zorunlu durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla iki yıla kadar sözleşme yapılabilir." hükmü yer almaktadır. 2010 yılı Bütçe Kanunun Sözleşmeli personele ilişkin esaslar başlıklı 23'üncü maddesinin ilk fıkrasında ise; "??2009 yılındaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın 2010 yılında kullanılmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2009 yılında istihdam edilen personelden, 2010 yılında görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine 2010 yılı için mevzuat uyarınca yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılır."hükmü yer almaktadır.
Söz konusu Esasların 9'uncu maddesinin ilk fıkrasında; "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." ibaresi yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin; bir yıllık hizmet süresini doldurması halinde yıllık izne hak kazanacağı, sözleşmelerinin bütçe yılı ile sınırlı olması sebebiyle yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılamayacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle özel sektörde geçen hizmet sürelerinin yıllık izne esas hizmet süresinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.