KİT sözleşmeli avukatlıkta geçen hizmetlerin değerlendirilmesi

Bakanlığınızda hukuk müşaviri olarak görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline göre sözleşmeli statüde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin kazılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (29/12 /2011-23873)


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 04/01/2014
Kaynak 33 sayılı bülten 80. sayfa

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun 36/C-3 maddesinde yer alan, "Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4'ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelin serbest avukatlıkta geçen hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin olup, hukuk müşaviri kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Bakanlığınızda hukuk müşaviri olarak görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline göre sözleşmeli statüde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyeceği mütalaa edilmektedir.