VHKİ'nin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya sınavsız atanması

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarının aynı düzeyde görevler olduğu değerlendirilmekle birlikte, daha önce VHKİ kadrosunda görev yapan, halen memur kadrosunda çalışan personelin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanmasının, söz konusu unvanlı kadroya atanabilmek için aranan hizmet süresi ve diğer şartları taşıması kaydıyla, mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 10/03/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 2. sayfa

Bakanlığınız emrinde memur olarak istihdam edilen ve daha önce İçişleri Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmış olan personelinizin, bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanma talebinde bulunduğunu belirterek, Kurumunuzun görevde yükselme yönetmeliğinde yer almayan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile bilgisayar işletmeni kadrosunun aynı düzeyde görevler olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış olup, adı geçen Genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinde ise, "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, söz konusu Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri? ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 15'inci maddesinde, "Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir." hükmü düzenlenmiş ve aynı maddede hiyerarşik kademeler sıralanmış olup, şef unvanlı kadronun altında memur unvanlı kadronun adı zikredilmiştir.
Ayrıca, 04/11/2006 tarihli ve 26336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dışişleri Bakanlığı Sürekli Merkez Hizmeti Gören Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 7'nci maddesinin (c) bendinin 2'nci alt bendinde, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için, aynı görev grubunda bulunan memur, daktilograf ve santral memuru kadrolarından birinde en az 3 yıl hizmeti bulunma şartı düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin (a) bendinde, "Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkündür." hükmüne; (b) bendinde ise, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroların aynı düzeyde görevler olduğu değerlendirilmekle birlikte, daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapmış olup, halen memur kadrosunda çalışan personelinizin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanmasının, söz konusu unvanlı kadroya atanabilmek için aranan hizmet süresi ve diğer şartları taşıması kaydıyla, mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.