Yönetmen yardımcısının şube müdürü kadrosuna atanması

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde amir (yönetmen yardımcısı) pozisyonunda çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle şef kadrosuna nakledilen personelin görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosuna atanabileceği


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 05/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 18. sayfa

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde amir (yönetmen yardımcısı) pozisyonunda çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle Dış Ticaret Müsteşarlığına araştırmacı unvanı ile atandığınızdan bahisle, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ?şube müdürü? kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe ve ekleri incelenmiştir. Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 28/10/1999 tarihli ve 23860 tarihli ve 23860 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Atanma Başlıklı 6?ncı maddesinin (f) bendinde; şube müdürü kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, sınav tarihi itibarıyla yüksek öğrenim mezunu olarak 5 yılı Müsteşarlık kadrolarında olmak üzere, en az 8 yıl hizmeti bulunmak, son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak, görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartlarının aranacağı düzenlenmiştir. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce T.C. Ziraat Bankasında amir pozisyonunda çalışmış olmanız ve halen Dış Ticaret Müsteşarlığında araştırmacı görevinde bulunmanız nedeniyle aranan diğer şartları da taşımanız kaydıyla, görevde yükselme eğitimine katılarak sınavda başarılı olmanız durumunda, şube müdürü kadrosuna atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.