Müezzinin KPSS sonucuna göre imam hatip olarak yerleştirilmesi halinde naklinin yapılabileceği

Müezzin kayyım unvanlı kadroda çalışan ve Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ? iline imam hatip olarak yerleştirilen kişinin bahsedilen kadroya naklen atanmasının, Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 19/03/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 4. sayfa

? Camiinde müezzin kayyım unvanlı kadroda çalışan ?'ın, Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre Balıkesir İline imam hatip olarak yerleştirildiğinden bahisle, adı geçenin; KPSS-2007/7 Tercih Kılavuzunun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrası ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (e) fıkrası çerçevesinde, imam hatiplik kadrosuna naklen atamasının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 25/08/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 5'inci maddede görev ve unvan grupları itibariyle belirtilen kadro ve unvanlara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış; 5'inci maddesinde ise, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında "İmam Hatip" unvanına yer verilmiş ve 6'ncı maddesinin (ı) bendinde de, "İmam Hatip" kadrosuna atanabilme şartları belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için yerleştirilmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla kadro ve pozisyona yerleştirilmelerine son verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Başkanlığınızda istihdam edilenlerden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında uygulanması gerektiği, Kurumunuzda Devlet memuru olarak müezzin kayyım unvanlı kadroda görev yapmakta iken yeni bir KPSS puanı sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kurumunuz emrine imam hatip olarak yerleştirilen ?'ın, belirtilen KPSS puanı ile daha önce yerleştirilmiş olmaması kaydıyla bahsedilen kadroya atanmasının, Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.