Görevde yükselmede bazı unvanlara atanma

Çeşitli unvandaki personelin hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerine bakılmaksızın merkez teşkilatına; 4046 sayılı Kanun gereği Araştırmacı olarak naklen atanan personelin daha önceki kariyerleri ile ilgili kadrolara; başkatip kadrosunda görev yapmakta iken memur olarak ataması yapılan personelin şef, ayniyat saymanı veya programcı kadrolarına hangi durumlarda atanabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 26/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 84. sayfa

Bakanlığınız Taşra Teşkilatında görev yapan (mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker) personelden, hizmetine ihtiyaç duyulanların ? Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili madde hükümleri uyarınca çalıştığı hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadığına ve personel ihtiyacı ile ilgili ilanda ihtiyaç gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın, Yönetmelik kapsamında bulunmayan merkez teşkilatına; özelleştirmeye tabi kurumlarda görev yapmakta iken, 4046 sayılı Kanun gereği Bakanlığınız emrine Araştırmacı olarak naklen atanan personelden eski kurumlarında kariyerleri ile ilgili (mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker) kadro unvanlarında görev yapanların hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ilgili personelin talebi olmaksızın kariyerleri ile ilgili kadrolara; çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında başkatip kadrosunda görev yapmakta iken, Bakanlığınız emrine memur olarak ataması yapılan yüksekokul mezunu personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın şef, ayniyat saymanı veya programcı kadrolarına atanıp atanamayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bu çerçevede;
1) ? Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile Bakanlığınızın taşra teşkilatında görev yapan ? müdürü, ? müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker unvanlı personelin hizmet bölgeleri arasındaki yer değiştirmeleri ve zorunlu çalışma sürelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, Yönetmelik kapsamında bulunmayan Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarına naklen atamaların genel hükümler çerçevesinde Bakanlığınız takdirinde olduğu,
2) Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 01/03/2010 tarihli ve 2010/92 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış, aynı yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 11/02/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ? Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker kadrolarının unvan değişikliğine tabi kadrolardan olduğu, 8'inci maddesinde mühendis, mimar ve şehir plancısı olabilmek için en az dört yıllık fakülte ya da yüksekokullardan mezun olmak, tekniker unvanlı kadroya atanabilmek içinse kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak gerektiği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki hükümlere göre, özelleştirilmeye tabi kurumlarda kariyerleri ile ilgili olan mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığınıza araştırmacı olarak atanan personelin daha önce bu unvanları ihraz etmiş olması, genel hükümlere uyulması ve gerekli olan öğrenim şartlarını taşıması kaydıyla, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker kadrolarına atanmaları hususunun Kurumunuzun takdirinde olduğu,
3) 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılan "İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in 5'inci maddesinin "Yönetim Hizmetler Grubu" başlıklı a/3 bendinde ise başkatip ve şef ayni hizmet grubunun aynı alt bendinde, "İdari Hizmetler Grubu" başlıklı f/1 bendinde de ayniyat saymanı düzenlenmiş olup, programcı unvanlı kadro ise unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılmıştır.
Öte yandan, 11/02/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ? Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde başkatip unvanlı kadro düzenlenmemiş olup, "Yönetim Hizmetleri Grubu" olan 5/a bendinde şef, "İdari Hizmetler Grubu" olan 5/f bendinde ayniyat saymanı düzenlenmiş olup, programcı unvanlı kadro ise unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılmıştır. Yine aynı yönetmeliğin 20'nci maddesinde ise; "a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır."
hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında başkatip kadrosunda görev yapmış olan ilgililerin, şef ve ayniyat saymanı unvanlı kadrolara, mevzuatta aranan şartları taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmaksızın atanmalarının Kurumunuzun takdirinde bulunduğu, programcı kadrosuna ise mevzuatta belirtilen şartları taşımak ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmak kaydıyla atanmalarının mümkün olduğu,
mütalaa edilmektedir.