Belediye müfettişlerinin A grubu kadrolardan olduğu

A grubu kadrolar olarak tanımlanan Belediye Müfettiş Yardımcısı kadrolarına A grubu kadrolar için yapılan KPSS'ye katılan adaylar arasından atama yapılacak kadronun 20 katından fazla olmamak üzere ilgili kurumlarca belirlenecek sayıda adayın çağrılarak, ilgili Belediyelere ait Teftiş Kurulu Yönetmeliklerinde belirtilen usule uygun olarak giriş sınavının yapılması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 20/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 33. sayfa

? Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında münhal bulunan 3 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yarışma sınavının açılmasının düşünüldüğü, ancak açılacak sınava ilişkin olarak söz konusu Yönetmeliğin A grubu Kadrolara atanacaklara ilişkin hükümlerinin mi yoksa ilgi Yönetmeliğe 17/01/2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle eklenen 27'nci maddesindeki hükümlerinin mi uygulanacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolar (A) ve (B) grubu kadrolar olarak iki grupta değerlendirilmiş olup, A grubu kadrolar söz konusu Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklara ilişkin kadrolar olarak tanımlanmıştır.
(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır.(Mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi v.b.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Diğer taraftan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle; il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların B grubu kadroları ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirilme kapsamından çıkarıldığından, bu kurumlara ait B grubu kadrolara mezkur mevzuat gereği 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinde belirtilen usul çerçevesinde atama yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte A grubu kadrolar olarak tanımlanan Belediye Müfettiş Yardımcısı kadrolarına söz konusu Yönetmeliğin A grubu kadrolara atanacaklara ilişkin hükümlerinin uygulanarak, A grubu kadrolar için yapılan KPSS'ye katılan adaylar arasından atama yapılacak kadronun 20 katından fazla olmamak üzere ilgili kurumlarca belirlenecek sayıda adayın çağrılarak, ilgili Belediyelere ait Teftiş Kurulu Yönetmeliklerinde belirtilen usule uygun olarak giriş sınavının yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir