Topçu Kıdemli Üsteğmen olarak istifa eden kişinin Şef ve Amir unvanlı kadrolara atanması

Türk Silahlı Kuvvetlerinde "Topçu Kıdemli Üsteğmen" olarak görev yapmakta iken görevinden ayrılan kişinin kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde "Yönetim Hizmetler Grubu"nda düzenlenmiş olan "Şef" ve "Amir" ile adı geçen unvanlı kadrolarla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3,92 Tarih : 04/04/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 5. sayfa

Türk Silahlı Kuvvetlerinde "Topçu Kıdemli Üsteğmen" olarak görev yapmakta iken görevinizden ayrıldığınızı belirterek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi hangi kadrolara görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın açıktan atanabileceğinize ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in ek 2' nci maddesinde; "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde "Yönetim Hizmetler Grubu"nda düzenlenmiş olan "Şef" ve "Amir" ile adı geçen unvanlı kadrolarla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere; daha önce "Üsteğmen" olarak çalışmış olmanız ve mevzuatta belirtilen diğer şartları taşımanız kaydıyla, atanmanızın ilgili kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.