Vakıf üniversite personelinin kamu kurumlarında görevlendirilmesi

Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesinin Bakanlık bünyesinde 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilebilmeleri hk.


Kanun / Madde(ler) 2547 / 38 Tarih : 26/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 86. sayfa

?.Üniversitesi .... Fakültesi Öğretim Üyesi ?.'un Bakanlığınız bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesine göre görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesinde "Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek ve vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmaz. Ancak bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.
Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.
Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz."
denilmektedir.
Yukarıdaki hükümlerde yer alan, "Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder." ibaresi ile "bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz." ibaresinden sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının bu madde hükümlerine istinaden görevlendirilebileceği anlaşılmakta olup, konu hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından da görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.