Hukuk uzmanının avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna atanması

hukuk uzmanı unvanında çalışırken istifaen ayrılan ilgilinin, avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna, bu unvanları görevde yükselme uyarınca daha önce ihraz etmemiş olması sebebiyle, sınavsız atanmasının uygun olmadığı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 14/03/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 81. sayfa

Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olarak Milli Savunma Bakanlığında hukuk uzmanı unvanında çalışırken istifaen bu Kurumdan ayrıldığınızdan bahisle, kamu kurumlarından birine avukat veya hukuk müşaviri olarak atanıp atanamayacağınıza dair ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, anılan Yönetmeliğin Ek 3?üncü maddesinde; ?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.? hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna, bu unvanları daha önce ihraz etmemiş olmanız sebebiyle, sınavsız atanmanızın uygun olmadığı değerlendirilmektedir.