Aday Devlet Memurun sicil dolduramayacağı

Aday memurların sicil amiri sıfatı ile sicil raporu dolduramayacakları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 47, 54, 57 Tarih : 31/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 87. sayfa

Aday memurların sicil amiri olarak sicil raporu doldurup dolduramayacağı ve aday memur tarafından sicil raporunun doldurulması halinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54'üncü maddesinde; "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü, 55'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır." hükmü, 58'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümlerden, aday memurluğun asli memurluk öncesi geçici olarak çalışılan bir deneme statüsü olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu geçiş sürecinde adayın asli ve sürekli nitelikte görev yapılan memuriyet kadrosu için aranılan niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilmekte olup, değerlendirme süreci sonunda ilgili asli memuriyet kadrosuna atanmakta veya görevine son verilmektedir.
Bu itibarla, asli memuriyet kadrosuna atanıp atanamayacağı belli olmayan memur adaylarının sicil amiri sıfatı ile sicil raporu doldurabilmesinin hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.