Uzman erbaşların memur kadrolarına atanması

Uzman erbaş ve uzman jandarma olarak görev yapıp ayrılmış olanlardan atamaları Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna yapılacaklar hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 92 Tarih : 01/06/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 88. sayfa

Başkanlığınızca, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) gereğince 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman erbaş ve uzman jandarma olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile istifa ederek görevinden ayrılanlar arasından atamaları Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna yapılacak adayların;
1-Uzman erbaşlıkta ve uzman çavuşlukta geçen sürelerinin kazanılmış hak aylıklarının hesabında dikkate alınıp alınamayacağı ve eğer alınacak ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71'inci maddesinin üçüncü fıkrasının haklarında uygulanıp uygulanamayacağı,
2-657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesi uyarınca adaylığa tabi tutulup tutulamayacakları,
3- Uzman erbaşlıkta ve uzman çavuşlukta geçen sürelerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden sonra göreve başlamış olmaları nedeniyle, emekli keseneğine esas aylık yönünden dikkate alınıp alınamayacağı,
4- 5510 sayılı Kanununun yürürlüğünden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 18'inci maddesi uyarınca, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak alınan kademeler ilerletildiği veya dereceler yükseltildiği sürece, buna paralel olarak emekli keseneğine esas kademelerin ilerletilmesi ve yükseltilmesi uygulamasına 5510 sayılı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra da devam edilip edilemeyeceği,
hususlarında görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler."
hükmü, 71'inci maddesinin son fıkrasında ise; "Eski sınıflarında, görev alacaklar yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıklar derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulunduklar derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinde ise, "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmüne amirdir.
Ayrıca, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma)'nin 6. Diğer Personel Kanunlarına Tabi Olanların Devlet Memurluğuna Alınmaları başlıklı bölümünde; en az iki yıl çalışmış olup da görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş bulunan veya görev süreleri sona eren 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların, 6/A bendinde ise 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesinde yer alan aynı hüküm gereğince Devlet memurluğuna alınmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman erbaş ve uzman jandarma olarak en az iki yıl görev yaptıktan sonra kendi istekleri ile istifa ederek görevinden ayrılanların ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerinin üzerinde bir derece ve kademe ile Uzman Erbaşlık ve Uzman Jandarma görevine başlatılanların, atandıkları kadroda, ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar da atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması gerektiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasına ilişkin konularda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilebileceği değerlendirilmektedir.