Tekniker kadrosuna atanma

Meslek yüksek okulu mezunu (tekniker) olarak memur unvanında göreve başlayan ve bilahare lisans eğitimini tamamlayan ilgilinin, tekniker kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 23/03/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 84. sayfa

Meslek yüksek okulu mezunu (tekniker) olarak memur unvanında göreve başladığınız, bilahare lisans eğitimini tamamladığınızdan bahisle, tekniker kadrosuna atanıp atanamayacağınıza dair ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, anılan Yönetmeliğin Ek 3?üncü maddesinde; ?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.? hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Kurumunuz Yönetmeliği unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları kapsayacak şekilde değiştirildikten sonra, tekniker kadrosu için düzenlenecek unvan değişikliği sınavında başarılı olmanız durumunda bu kadroya atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.