Şube müdürü iken emekli iken belediyede yeniden göreve başlayan kişinin müdür kadrosuna yeniden nakli

Şube Müdürü unvanlı kadroda görev yapmakta iken emekli olan, emekli olduktan sonra İçişleri Bakanlığının onayı ile ..Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü emrine Temizlik İşleri Müdürü olarak ataması yapılan ??'nın Kurumunuz emrine naklen atanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 74 Tarih : 24/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 35. sayfa

Antalya ? Bölge Müdürlüğü emrinde Şube Müdürü unvanlı kadroda görev yapmakta iken emekli olan, emekli olduktan sonra İçişleri Bakanlığının ? tarihli onayı ile ? Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü emrine Temizlik İşleri Müdürü olarak ataması yapılan ?nın Kurumunuz emrine naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların bir kurumdan diğerine nakillerini düzenleyen 74 üncü maddesinde; memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların karşılıklı muvafakatı ile kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ? Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde Temizlik İşleri Müdürü olarak çalışan ilgilinin Kurumunuz emrine naklen atanması hususunun 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren açıktan atama mahiyetinde bir işlem olmaması sebebiyle bahsi geçen kişinin naklen atanmasının ilgilinin halen çalıştığı Kurum ile Kurumunuzun karşılıklı muvafakatı ile mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.