İl Özel İdaresinde ayniyat saymanı unvanlı kadronun şef unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığı

İl Özel İdaresinde "İdari hizmetler grubu"nda yer alan "ayniyat saymanı" unvanlı kadronun "Yönetim hizmetleri grubu"nda düzenlenen "şef" unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 30/04/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 8. sayfa

Erzurum İl Özel İdaresi emrinde ayniyat saymanı olarak görev yaptığınızı belirterek, ayniyat saymanı unvanlı kadronun şef kadrosuyla aynı düzeyde olup olmadığına ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Bununla birlikte, söz konusu Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,", "Üst görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,", "Alt görev: 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri? ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.
Ayrıca, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 15'inci maddesinde, "Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir." hükmü yer almakta ve aynı maddede hiyerarşik kademler sıralanmakta olup, buna göre şef unvanlı kadronun şube müdürlüğünün altında, memurluğun ise üzerinde yer alan bir hiyerarşik kademe olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu maddede ayniyat saymanı unvanlı kadroya yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, 02/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden Müdür ve daha alt kadrolarda istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmü getirilmiştir. Anılan Yönetmeliğin "Hizmet grupları" başlığını taşıyan 5'inci maddesinin "Yönetim hizmetleri grubu" başlıklı (a) bendinin 3'üncü alt bendinde şef unvanlı kadro yer almakta olup, aynı maddenin "İdari hizmetler grubu" başlıklı (f) bendinin 1'inci alt bendinde ise, ayniyat saymanı unvanlı kadro, "muhasip, muhasebeci, işletme saymanı, döner sermaye saymanı" unvanlı kadrolarla birlikte düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, "İdari hizmetler grubu"nda yer alan ayniyat saymanı unvanlı kadronun "Yönetim hizmetleri grubu"nda düzenlenen şef unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığı değerlendirilmektedir.