Adaylık süresi içinde görevine son verilen özürlü memurun genel hükümlere uyularak yeniden özürlü memur olabileceği

Özürlü memur olarak atanan ancak adaylık süresi içerisinde görevine son verilen kişinin, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için uygulanacak usul ve esaslar veya özürlü personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde istihdamının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 53, 56, 57, 71, 92 Tarih : 01/06/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 90. sayfa

?.Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İl ... Müdürlüğüne 1997 yılında özürlü memur alımına ilişkin mevzuat çerçevesinde daktilograf olarak atanan, adaylık süresi içerisinde 657 sayılı Kanunun 56'ncı maddesine göre görevine son verilen ve Kurumunuza tekrar memur olarak atanma talebinde bulunan ...'in, Kurumunuzda münhal bulunan memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56'ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir." hükmü, 57'nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesinin birinci fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almakla birlikte, bu düzenleme Devlet memurluğundan istifa eden ve tekrar memuriyete geri dönmek isteyenleri kapsamakta olup, söz konusu hükmün 657 sayılı Kanunun 56'ncı maddesi uyarınca görevine son verilenler hakkında uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56'ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ...'in ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için uygulanacak usul ve esaslar veya özürlü personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurumunuzda Devlet memuru olarak istihdamının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.