İstisnai memurkadrolarından istifa edenlerin bekleme süreleri

İstisnai memurluklara atananların, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atananların ve istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde bekleme süreleri hk.(25.7.1995)


Kanun / Madde(ler) 657 / 59, 48 Tarih : 25/07/1995
Kaynak 33 sayılı bülten 88. sayfa

Devlet Memurları Kanununun 97/A ve B bendlerinde memuriyetten çekilenler 6 ay, çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memurluğuna alınamazlar hükmünün aynı Kanunun istisnai memuriyetlere atanmayla ilgili hükümleri karşısında uygulanıp uygulanamayacağı hususundaki tereddüt incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara mezkur Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyanlar arasından memur atanmakta ve ilgililer hakkında 657 sayılı Kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmaktadır.
Bu itibarla, yukarıda sözü edilen bekleme sürelerinin istisnai memuriyetlere atanmada sözkonusu olmadığı, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atamalarda da aynı esasların geçerli olduğu ancak istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde ise bekleme sürelerine tabi olduğu mütalaa edilmektedir.