Yardımcı hizmetlerden memur kadrosuna atanma

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan Devlet memurunun, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak, başarılı olması durumunda memur kadrosuna atanabileceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 01/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 85. sayfa

???. İlköğretim okulunda yardımcı hizmetler sınıfında görev yaptığınızdan bahisle, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir kadroya atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 26/07/2000 tarihli ve 24121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği? nin 2?nci maddesinde, ?Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermayeye ilişkin;......Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur, Santral Memuru,...kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalarla ilgili hükümleri kapsar.? hükmüne yer verilmiş; ?Görev Grupları? başlıklı 5?inci maddesinde ise, hizmetli unvanına yer verilmemesine karşılık; veznedar, ayniyat memuru,memur ve bu düzeydeki kadro unvanları gruplandırılmış; 7?inci maddesinde de ,Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanların bu kadrolardan birisi için görevde yükselme yoluyla atanma isteğinde bulunabileceği hükümlerine yer verilmiştir. Bu itibarla, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmanız sebebiyle, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak, başarılı olmanız durumunda memur kadrosuna atanmanızın mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.