Yer değiştirme yönetmeliğinin 15 inci maddesi uygulamasında evlilik nedeniyle kayıtlı olduğu il değişen personelin atanması

Yer değiştirme yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca Burdur nüfusuna kayıtlı iken evlilik nedeniyle Sivas nüfusuna nakledilen personelin Burdur'a atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 02/05/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 9. sayfa

Bakanlığınızca Burdur İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü görevine asaleten atama yapılması planlandığını, Burdur İli'nin nüfusunun 100.000'in altında olduğunu, aynı il'in Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak tespit edildiğini belirten ve eşi daha önce Burdur nüfusuna kayıtlı iken evlilik nedeniyle Sivas nüfusuna nakledilen bir personelin Burdur İl ve Sanayi Ticaret Müdürlüğü görevine atanmasının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendine aykırılık teşkil edip etmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72 nci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan ve 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri" başlıklı 15 inci maddesinde; "Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,
atanamazlar.
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,
yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, eşi daha önce Burdur nüfusuna kayıtlı iken evlilik nedeniyle Sivas nüfusuna nakledilen bir personelin, eşinin nüfusunun Burdur İline kayıtlı olmaması halinde, merkez nüfusu 100.000'in altında olan ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak belirlenen Burdur İli'ne, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü olarak atanmasının, mezkur Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendine aykırılık içermeyeceği mütalaa edilmektedir.