Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personele, memurlar için getirilen disiplin cezalarının uygulanamayacağı, yönetmelik değişikliği yapılarak kapsama alınamayacağı veya ayrı bir yönetmelik hazırlanarak çalışma esaslarının düzenlenemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 11/06/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 91. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) bendine istinaden Kurumunuzun Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünde istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, mezkur Kanunun 125 inci maddesinde ve özel Kanunların disipline ilişkin hükümlerinde zikredilen cezaların uygulanıp uygulanamayacağı, 13/09/2009 tarih ve 27348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği"nde değişiklik yapılarak sözleşmeli personelinde anılan yönetmelik kapsamına alınıp alınamayacağı veya bu personel için ayrı bir yönetmelik hazırlanarak çalışma esaslarının düzenlenip düzenlenemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesini talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi personelin özlük haklarına ilişkin hususlarda genel düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna ait olup; bu yetkiye istinaden 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konularak, sözleşmeli personelin istihdamında uyulacak temel esas ve usuller tespit edilmiştir.
Mezkur Esaslarda, sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin disiplin suçu işlemesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan veya özel Kanunlarda belirtilen cezaların uygulanabileceğine dair herhangi bir hüküm yer almamasının yanı sıra, sözleşmeli personelin idari işleyişe aykırı olduğu tespit edilen eylemlerine ilişkin olarak idarece hangi cezaların takdir edilmesi gerektiği hususlarında da mevcut bir düzenleme bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, idarenin işleyişine egemen olması gereken ilkelerden idari işlevlerin hukuka uygunluğu, idari işleyişin sürekliliği ve idarenin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve nesnel olmasının gerekliliği göz önüne alındığında, gerek idari iç düzeni gerekse uygulamalardaki birliği sağlayacak usul ve esasların daha kapsayıcı nitelikte olan ve normlar hiyerarşisinin üst sıralarında yer alan kanuni düzenlemeler ile belirlenmesi gerekmekte olup, bu meyanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında uygulanacak disiplin cezalarının da ancak kanuni bir düzenleme ile tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, sözleşmeli personele, gerek ilgili mevzuatında gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda herhangi bir hükmün yer almaması sebebiyle disiplin cezası verilmesinin mümkün bulunmadığı, sözleşmeli personele hangi eylemlere hangi cezaların uygulanacağı hususunda yapılacak kanuni bir düzenlemeye istinaden disiplin cezaları verilebileceği, dolayısıyla Kurumunuzun Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak veya ayrı bir yönetmelik hazırlanarak bu nitelikteki personel hakkında takdir edilecek disiplin cezalarının belirlenmesinin mümkün olmadığı, ancak genel hükümler çerçevesinde, ilgililerin sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi veya görev yerinde iş disiplinini bozucu ya da ihlal edici davranışlarının vuku bulması halinde tip sözleşmelerinde belirtilen usullere riayet edilerek sözleşmelerinin feshedilebileceği, mütalaa edilmektedir.