İtfaiye personelin çalışma saatlerinin belirlenmesi

Belediyeniz İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye personelinin çalışma süresi ve saatlerinin düzenlenmesi hususunda Başkanlığımızın uygun görüşünün talep edilmesi hk. (11/04/2012-5355)


Kanun / Madde(ler) 657 / 101, 105, 212 Tarih : 25/07/1995
Kaynak 33 sayılı bülten 89. sayfa

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101'inci maddesi 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 105'inci maddesi ile değiştirilmiş olup, söz konusu maddede; "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen hükümde yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri düzenlenirken Başkanlığımız görüşünün alınması şartı kaldırılmıştır.
Diğer taraftan; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 7'inci maddesinde; "İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur. İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır." hükmü, 37'nci maddesinde ise; "24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri düzenlenirken Başkanlığımız görüşünün alınma şartının kaldırılması sebebiyle, itfaiye personelinin çalışma düzenine ilişkin görüş tesisinin mümkün olmadığı,
-Belediye İtfaiye Yönetmeliğini değiştirme yetkisinin İçişleri Bakanlığında bulunması sebebiyle, 657 sayılı Kanunun değişik 101 inci maddesine uygun olarak bahsi geçen Yönetmelik hükmünün değiştirilmesine ilişkin hususun ise adı geçen Bakanlığa iletilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.