Sözleşmeli 4/B sendikaya üye olmaları ve sendika ödeneği verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı ile bahse konu personele 5 YTL. Sendika ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği hakkındadır.


Kanun / Madde(ler) 375 / 4 Tarih : 26/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 36. sayfa

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesinin, 21/4/2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı "Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla değişik (a) bendinde kamu görevlisi, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri" olarak tanımlanmıştır.
Diğer taraftan 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 21/03/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü maddede "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalar ışığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( B ) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri, kendilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sendika ödeneği ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.