Araştırma görevlisi olarak yapmış olan kişinin görevde yükselme ile müdür kadrosuna atanması

Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan ve halen başka kurumda uzman kadrosunda görevli personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda şube müdürü kadrosuna atanması mümkün olduğu hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 07/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 87. sayfa

Daha önce çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosunda görev yaptığınız ve halen ??????. Genel Müdürlüğünde uzman kadrosunda çalıştığınızdan bahisle, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmadan şube müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağınıza dair ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olmanız durumunda şube müdürü kadrosuna atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.