Araştırma görevlisi olarak yapmış ve halen öğretmen olan kişinin görevde yükselme tabi olmaksızın APK uzmanı olarak atanabileceği

Halen öğretmen olan daha önce araştırma görevlisi olarak çalışmış olan ilgilinin, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim uzmanı veya APK uzmanı olarak atanmasının mümkün bulunduğu hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 13/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 89. sayfa

Daha önce araştırma görevlisi ve halen de öğretmen olarak çalıştığınızdan bahisle, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim uzmanı veya APK uzmanı olarak atanıp atanamayacağınız hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda , il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; Ek 1?inci maddesinde de; ?Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.? hükmüne yer verilmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin ek 3?üncü maddesinde ise, ?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, daha önce araştırma görevlisi olarak çalışmış olmanız sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim uzmanı veya APK uzmanı olarak atanmanızın Kurumunuzun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.