Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması

6111 sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişlikler sebebiyle uygulamada tereddütler ortaya çıkması hakkında.


Kanun / Madde(ler) 657 / 104, 122, 132, 203 Tarih : 18/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 1. sayfa

6111 sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişlikler sebebiyle uygulamada tereddütler ortaya çıktığından bahisle;
1. 657 sayılı Kanunun 104/B maddesinin kuruluşunuzda çalışan sözleşmeli personele de uygulanıp uygulanmayacağı;
2. Kuruluşunuzda KPSS sonucunda ilk defa göreve başlatılan ve 6 aylık sözleşme yapılan personelin, bu sözleşme dönemi içerisinde disiplin cezası alması durumunda disiplin amirlerinin teklifleri ve atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmenin fesh edilip edilmeyeceği;
3. Disiplin işlemlerinde uygulanacak olan tahfifin yalnızca ödül veya başarı belgesi alan personel için mi, yoksa ödül veya başarı belgesi olmayan ancak geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan personel hakkında da uygulanıp uygulanmayacağı;
4. 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesinde yapılan değişiklik ile getirilen başarı belgesi ve üstün başarı belgesi uygulamasının Kuruluşunuzda görev yapmakta olan sözleşmeli personel için de uygulanıp uygulanmayacağı ile başarı belgesinin hangi makam tarafından verileceği;
5.657 sayılı Kanunun 132 nci maddesi gereğince, Devlet memurluğundan çıkarma cezalarının elektronik olarak mı yoksa resmi yazıyla mı bildirileceği ile diğer disiplin cezalarının da bildirilip bildirilmeyeceği;
6.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olan ve aylıklarından üyelik ödentisin kesilen personelden Kanunda belirtilen ödeme ayından sonraki aylarda sendika üyeliğinden ayrılanın veya sendikaya üye olan personele bu ödenekten borç veya alacak yapılıp yapılmayacağı;
7.657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi olarak çalışan sözleşmeli personele ödenecek olan aile yardımı ödeneğinde bu hükmün uygulanıp uygulanmayacağı;
hususlarında görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/B maddesinde; "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü yer almaktadır. 22/1/1990 tarihi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinde babalık iznine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş ve sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verileceği belirtilmiştir.

657 Kanunun 57 nci maddesinde; adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesileceği belirtilmiştir. 22/1/1990 tarihi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi" başlıklı 45 inci maddesinde ise; "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,
d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,?"
denilmek suretiyle sözleşmenin hangi hallerde feshedileceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunun 122 nci maddesinde; "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir?" hükmü yer alırken 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde; görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan; mezkur Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir." hükmüyle daha hafif disiplin cezası uygulamasının ödül veya başarı belgesi alanlar ile ödül veya başarı belgesi almayan ancak geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaların olumlu olanlara da uygulanabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinde; verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.Buna ek olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan 26/11/2008 tarihli ve 27066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/1 sayılı "Kamu Personeli Uygulama Genelgesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu konuda görevli tüm personelin gizlilik kurallarına uyması kaydıyla, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından memurlara verilen disiplin cezaları ile bunlardan ilgili makamlar tarafından iptal edilenlere ilişkin bilgiler için ise, www.personel.gov.tr internet adresinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları başlığı altındaki "Disiplin Cezası Alan Memurlara İlişkin Bildirim Formu" kullanılacak olup, bilgi girişi ve güncelleme işlemleri, ilgili kurum web uygulamaları yetkilisi tarafından sisteme tanımlanan personelince internet ortamında devamlı yapılması gerekli görülmektedir" hükmüne yer verilmiştir" denilmektedir.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 4 e göre "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kararnamenin Ek 8 inci maddesinde ise; ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödeneceği belirtilmiştir.

Yukarıda hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan sözleşmeli personele; 15/4/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde yer alan hükümlere göre işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, eşi doğum yapan sözleşmeli personelin 10 günlük babalık izninden faydalanabileceği, ancak sözleşmeli personelin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 399 sayılı KHK de yer alan izinlerin verilmesi gerektiği;
2.İlk defa göreve başlatılan sözleşmeli personelin ilk 6 ay içinde disiplin cezası alması durumunda bu ceza gerekçe gösterilerek sözleşmesinin fesh edilemeyeceği;
3. Ödül veya başarı belgesi almayan fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar hakkında da disiplin cezası verilmesinde tahfif uygulanabileceği;
4. Başarı ve üstün başarı belgesi uygulamasının sözleşmeli personel hakkında uygulanmayacağı;
5. 26/11/2008 tarihli ve 27066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/1 sayılı "Kamu Personeli Uygulama Genelgesi" çerçevesinde disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından memurlara verilen disiplin cezalarının elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerektiği;
6. Toplu sözleşme priminin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin olarak çalışmalara devam edildiği;
7. Sözleşmeli personele verilecek aile yardım ödeneğinin 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi gerektiği
mütalaa edilmektedir.