Akademik personelin sicillerinde, 37 ve 64 uygulanması

Araştırma görevlisi iken doldurulan sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 ncü maddesinin uygulanmasında dikkate alınması uygun mütalaa edilmemektedir.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 22/01/1990
Kaynak 5 sayılı bülten 36. sayfa

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 121 nci maddesi gereğince, Devlet memurlarının mesleki ehliyetlerinin not usulüne göre tespit edilmesi hükme bağlanmış ve bu meyanda Devlet memurlarının sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılıp sicilinin verileceği haller sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular düzenleme zamanı ile diğer hususların çıkarılacak genel bir yönetmelikte düzenlenmesi öngörülmüştür.

Sözü edilen Yönetmelik ise 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre Devlet memurlarının mesleki ehliyetleri 1986 yılından itibaren not usulüne göre tespit edilmeye başlanmış ancak, adı geçen Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi hükmü gereğince 1985 yılı sicillerinin de nota tahvil edilmesi sebebiyle konuya ilişkin uygulama 1985 yılı sicillerini de kapsayacak şekilde tatbikata konulmuş bulunmaktadır.

Diğer taraftan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 63 ncü maddesinde "Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulur.? hükmü yer almasına rağmen sözkonusu kurumlarda görev yapan akademik personel hakkındaki sicillerin not usulüne göre değil mütalaa şeklinde tanzim edildiği yapılan incelemeden anlaşılmıştır.

Bu cümleden olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi iken kurumunuza naklen atandığı bildirilen personelin; adı geçen kurumda çalışmakta iken hakkında tanzim edilen sicil raporlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenler İçin Sicil Belgesine göre mütalaa şeklinde doldurulduğu ilgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca ilgili hakkında araştırma görevlisi iken doldurulan sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 ncü maddesinin uygulanmasında dikkate alınması uygun mütalaa edilememektedir.