Öğretmenin psikolog kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği

Öğretmen kadrosunda görevli personelin psikolog kadrosuna atanması için bu unvanla ilgili aranan öğrenim ve diğer şartları taşıması ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 10/06/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 15. sayfa

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalından mezun olan ve Konya-Selçuklu Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yapan personelin Üniversiteniz Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Psikolog kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinde unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında "Psikolog" unvanına yer verilmiş; " Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar" başlıklı 10/b maddesinde, "Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Bakteriolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, " şartı aranmış; "Unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar" başlıklı 23'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim- öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü getirilmiştir.
Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 15/09/1988 tarihli ve 88,46,1192 sayılı Kararında, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültelerinin Eğitimde Psikolojik Hizmetler programından mezun olanlara Psikolog unvanının verilmesinin uygun olmadığı belirtilmektedir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, "Psikolog" kadrosuna atanmak için, bu unvanla ilgili aranan öğrenim şartının ve diğer niteliklerin taşınması ve unvan değişikliği sınavında başarılı olunması gerektiği değerlendirilmektedir.