Lise üzerine meslek lisesi bitiren kişi KPSS'de meslek lisesi tercihi yapması

Çıraklık Okulu Metal İşleri Bölümü mezunu ayrıca Açıköğretim Lisesini bitiren kişinin KPSS yerleştirmelerinde Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü mezunu adayların tercih edebilecekleri kadrolara başvuru yapıp yapamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 30/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 37. sayfa

Çıraklık Okulu Metal İşleri Bölümü mezunu olduğunuzu ayrıca Açıköğretim Lisesini bitirdiğinizden bahisle KPSS yerleştirmelerinde Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü mezunu adayların tercih edebilecekleri kadrolara başvuru yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile de Kamu Personel Seçme Sınavı'nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.
Diğer taraftan, çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak meslekî eğitime ilişkin esaslar ile bunlara ilişkin hak ve sorumluluklar 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun Denklik başlıklı değişik 35'nci maddesinde kapsamı, şartları ve süresi Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek telâfi eğitimine katılan ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunlarına bitirdikleri meslek alanının diplomasının verileceği, denklikle ilgili esas ve usullerin ise bu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca bu kapsamdan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Milli Eğitim Bakanlığına başvurmanız gerekmektedir.
Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığından alacağınız görüş çerçevesinde yukarıda yer verilen kapsamdan yararlanarak bir meslek lisesi diploması almaya hak kazandığınız takdirde, öğrenim durumunuza uygun bir KPSS'ye katılarak, ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme işlemlerinde öğrenime ilişkin niteliklerin otomatik olarak kontrol edildiğini de göz önüne alarak söz konusu KPSS'ye ya genel lise mezunu veya meslek lisesi mezunu olarak katılabilmenizin, meslek lisesi mezunu olarak katıldığınız takdirde ise KPSS Tercih Kılavuzlarında söz konusu meslek lisesi programına başvuru şartları arasında yer verilen kadro ve pozisyonları tercih etmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.