Görevde yükselme eğitimi ve sınavından sonra disiplin cezası almış olanların ataması

Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulduktan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almış olanların atamasının yapılabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3, 125 Tarih : 10/06/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 16. sayfa

Kurumunuz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 19'uncu maddesi hükmüne göre ilgili kadro veya pozisyonlar için düzenlenen görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olan personelden atamalarının gerçekleştirileceği süre zarfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almış olanların görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125'inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde, sırasıyla "Aylıktan Kesme" ve "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezalarının verileceği disiplin suçunu teşkil eden durum ve fiiller belirtilmiş olup; aynı Kanunun "Uygulama" başlıklı 132'nci maddesinde de, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin; valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamayacakları ve atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yine belirtilen fıkra hükmünün uygulanacağı ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; aynı Yönetmeliğin "Sicil ve disiplin" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak sicil, disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler." denilmektedir.
Öte yandan, 25/07/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde sınavsız atama yapılacak kadrolar belirtildikten sonra, söz konusu maddenin (a) bendinde bu kadrolara atanabilmek için aranacak genel koşullar düzenlenirken, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak" şartına da (2) numaralı alt bent olarak yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde ise, görevde yükselme sınavına göre yapılacak atamalarda personelde aranacak nitelikler unvanlar itibariyle belirlenmesine karşın, disiplin cezasıyla ilgili bir şartın madde metninde yer almadığı görülmektedir.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Kurumunuzun adı geçen Yönetmeliğine göre görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmayan kadrolara yapılacak atamalarda genel bir koşul olarak ilgili personelin "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak" şartını taşıması gerektiği değerlendirilmekte olup; görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulan kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalarda ise, ilgilide bu koşulun aranamayacağı mütalaa edilmektedir.