Memurlara verilecek hastalık izinlerde uyacakları usul

Devlet memurlarının, 15/01/2010 tarihinden itibaren hastalıkları halinde verilecek raporlara ilişkin usul ve esaslar açısından 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğine tabi olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 106, 209 Tarih : 19/08/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 6. sayfa

Devlet memurlarının hastalıkları halinde verilecek raporlara ilişkin usul ve esaslar açısından Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kuruluları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin mi yoksa Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinin mi uygulanacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci ve 209 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde;
"Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır." hükmünün yer alması sebebiyle, Devlet memurlarına verilen hastalık raporlarına ilişkin işlemler, söz konusu işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından devralındığı tarihe kadar Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmüştür.

Diğer taraftan, "Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ" 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri (5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hariç) 15/1/2010 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmıştır.

Ayrıca, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde sigortalılara hastalıkları halinde verilecek istirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Devlet memurlarının, 15/01/2010 tarihinden itibaren hastalıkları halinde verilecek raporlara ilişkin usul ve esaslar açısından 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yer alan istirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslara tabi olduğu mütalaa edilmektedir.