Bir kademe yükselmesinden yararlanma

Daha önce öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanarak son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi hükmü uygulanarak bir üst dereceye yükseltilen personel hakkında öğrenim durumu değişmeksizin aynı hükmün bir kez daha uygulanması mümkün olmayıp son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması halinde 64 üncü madde hükmü uyarınca bulunduğu derecede bir kademe ilerlemesinden yararlanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 37, 64 Tarih : 24/10/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 36. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 ve 64 üncü maddelerinin uygulanmasında hasıl olan tereddüde ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesinde "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıflan ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü ile aynı Kanunun 64 üncü maddesinde "Devlet Memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." denilmekte olup bu hükümlerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere mezkur Kanunun 64 üncü maddesi kademe ilerlemesini, 37 nci maddesi hükmü ise gördükleri eğitim sebebiyle yükselebilecekleri azami derecenin bir üstündeki dereceye yükselmeyi düzenlemektedir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinde sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri gösterilmiş olup, lise mezunlarım on üçüncü derecenin üçüncü kademesinden işe başlayarak üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebileceği belirtilmiştir. Bu itibarla daha önce öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanması ve son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci maddesi hükmü uygulanarak bir üst dereceye yükseltilen personel hakkında aynı hükmün bir kez daha uygulanması mümkün olmayıp, son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması halinde yukarı da zikredilen 64 üncü madde hükmü uyarınca bulunduğu derecede bir kademe ilerlemesinden yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.