Belediyede şef kadrosuna atanana 64 uygulanmayacağı

İ1 planlama uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken bir belediyenin şef kadrosuna naklen atanan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin değişik son fıkrası hükmünden yararlandırılmasının, Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamında yer alan İl Planlama Uzmanlığı belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanılan kadrolardan olmadığından mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64, 72 Tarih : 19/12/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 40. sayfa

Kars'ta İl Planlama Uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Şef kadrosuna naklen atanan personelin Kars'ta fiilen çalıştığı her iki yıl için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca aylık derecesinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağının sorulduğu yazınız incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademelerde İlerleme Şartlan" başlıklı 64 üncü maddesinin 18.5.1994 tarihli ve 527sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4üncü maddesi ile değişik son fıkrasında "Ancak 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinin son fıkrasına dayanılarak 19.4.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"in "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar" başlıklı 7 nci maddesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesinde yer alan ve atanmaları merkezden yapılan Emniyet, Mülki İdare Amirliği, Avukatlık ve Din Hizmetleri Sınıflarına dahil memurlar mensup oldukları kuruluşun mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir." hükmüne yer verilmektedir.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamında yer alan İl Planlama Uzmanlığının belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanılan kadrolardan olmadığı, bu nedenle de sözkonusu kadroda görev yapmış olan ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin değişik son fıkrası hükmünden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir