TRT'de görevli yapım ve yayın görevlisine 1 derece verilmesi

Genel Müdürlüğünüzde Yapım Yayın Görevlisi olarak göreve başlayan personelin, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olması durumunda söz konusu personele 657 sayılı Kanunun 36/A-6/b maddesine göre ek olarak bir kademe verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 09/08/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 9. sayfa

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve Yapım Yayın Görevlisi olarak göreve başlayan personelin, 2954 sayılı Kanunun 50/a bendi hükmü gereğince 8 inci derece 1 inci kademeden göreve başladığını belirterek, ortaöğrenimde bir yıl hazırlık sınıfı okuması sebebiyle, 657 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) bendinin 6/b alt bendi hükmü gereğince bir kademe verilip verilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50 nci maddesinde; ?Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli aşağıda düzenlenen hükümler dışında kamu iktisadi kuruluşlarının personel rejimine tabidir. a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yükseköğrenim yapmış olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Yükseköğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen derecelerden aşağı olamaz.? hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? Bölümünün (A) bendinde Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri belirlenmiş, (A) bendinin 6 ncı fıkrasının (b) şıkkında; ?Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.? hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile sadece işe giriş ve yükselebilme dereceleri bakımından 657 sayılı Kanuna göndermede bulunulmakta olup, mezkur hükme göre haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yükseköğrenim yapmış olanlar için belirlenen giriş derece ve kademelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirlenmiş olan yükseköğrenim yapanların memuriyete giriş derece ve kademelerinden aşağı olmaması sebebiyle, söz konusu personele mezkur Kanunun 36/A-6/b maddesine göre bir kademe verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.