Meslekten men cezası alan polis memurnun memur olarak atanması

Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde polis memuru unvanlı kadroda görev yapmakta iken meslekten çıkarma cezası ile tecziye edildiğinizi belirten ve herhangi bir kamu kurumuna 2010 yılı Bütçe Kanunun 22 nci maddesine istinaden Devlet memuru olarak atamanızın yapılması hk.(28/04/2010-6615)


Kanun / Madde(ler) 5944 / 22 Tarih : 28/04/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 95. sayfa

İlgi dilekçeden, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün Meslekten çıkarma başlıklı 8 nci maddesinin 16 ncı bendinde yer alan "Genelev ya da tek başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, gazino vb. yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı - koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak" ibaresi nedeniyle meslekten çıkarıldığınız, konuya ilişkin açmış olduğunuz davaların ise aleyhinize sonuçlandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 82 nci maddesinin (E) ve (F) bentlerinde; "E) Meslekten Çıkarma: Memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.
F) Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır?"
hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen meslekten çıkarma cezaları, Devlet memurluğundan çıkarma cezasından farklı olarak, sadece tekrar emniyet örgütü hizmetlerine Devlet memuru olarak atanmaya engel teşkil etmektedir. Devlet memuru olma vasfına haiz olmanız ve atanılacak kadroya dair diğer özel şartları taşımanız kaydıyla, Anılan kurum haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı çerçevesinde Devlet memuru olarak istihdam edilmenizin mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 5944 sayılı 2010 yılı Bütçe Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında "13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir?.." İfadesi yer almaktadır. Bu hükme binaen kapsamda yer alan kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını kendilerine tahsis edilen kadro imkanları çerçevesinde kullanmaktadırlar. Kamu kurumları açıktan atama ile personel ihtiyacını ya KPSS veya 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile karşılamaktadırlar. Anılan madde kapsamındaki atamalar ise kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisi dahilindedir.
Bu itibarla, kamu kurumlarına atanmanız hususunda Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.