Fon saymanının şube müdürü kadrosuna sınav ile atanacağı

Maliye Bakanlığında fon saymanı olarak çalışmış ve halen de eğitim uzmanı olarak çalışan ilgilinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda, şube müdürü kadrosuna atanmasının mümkün olduğu hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 21/02/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 123. sayfa

Daha önce Maliye Bakanlığında fon saymanı olarak çalışmış ve halen de Kurumunuzda eğitim uzmanı olarak çalışan ??. ???.?in şube müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15?nci maddesinin birinci fıkrasında, ?Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranılacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 12/02/2000 tarihli ve 23962 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumunuz Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5?inci maddesinde ?fon saymanı? unvanının düzenlenmemiş olmasına karşılık, ?ayniyat saymanı? unvanı (a) bendinin (3) nolu alt bendinde, ?şube müdürü? unvanı da (2) nolu alt bentte düzenlenmiş; 29?uncu maddesinin birinci fıkrasında da, ?Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir.? hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce Maliye Bakanlığında fon saymanı olarak çalışmış ve halen de eğitim uzmanı olarak çalışan ??????..?in, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda, şube müdürü kadrosuna atanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.