Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin

Şef unvanlı kadroda görev yapmakta iken, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne memur olarak atandığınız ve halen aynı Kurumda görev yaptığınızdan bahisle, şef unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 9 Tarih : 30/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 40. sayfa

Çevre ve Orman Bakanlığında şef unvanlı kadroda görev yapmakta iken, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü emrine memur unvanlı kadroya atandığınız ve halen aynı Kurumda görev yaptığınızdan bahisle, şef unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 08/03/2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin a/6 bendinde, şef unvanlı kadroya yer verilmiş olup; "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 22'nci maddesinde ise, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, görevde yükselme sınavına girmeden memur unvanlı kadrodan şef unvanlı kadroya, daha önce şef olarak asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranılan şartları taşımanız kaydıyla, atanmanız hususunun ilgili Kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.