Asil olarak atanılamayacak yere vekil de atanılamaz

Birinci bölgede nüfusu 98540 olan Zonguldak Karadeniz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünüze Ardahan nüfusuna kayıtlı olup, ancak memuriyet hizmetine göre 14 yıl 5 ay süre ile Zonguldak Kilimli beldesinde ikamet eden personelin memuriyete başlamadan önceki ikamet süresinin de dikkate alınması, asaleten atanabilme şartlarını taşımaması durumunda vekaleten de atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 16/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 10. sayfa

Birinci bölgede nüfusu 98540 olan ?? Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünüze ?? nüfusuna kayıtlı olup, ancak memuriyet hizmetine göre 14 yıl 5 ay süre ile ???. beldesinde ikamet eden personelin memuriyete başlamadan önceki ikamet süresinin dikkate alınıp alınmayacağı ile diğer koşulları taşıdığı takdirde vekaleten görevlendirilip görevlendirilemeyeceği , ayrıca söz konusu personelin şu an ??? nüfusuna kayıtlı eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu ilin Zonguldak olması halinde vekaleten görevlendirilme yapıldığı takdirde vekalet ücretinin ödenip ödenemeyeceği hususlarındaki görüş talebiniz incelenmiştir. Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; ?Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel; a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere, atanamazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre; a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere, b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000?i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tespit edebilirler.? hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Kanununun 86 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ?Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir? hükmü yer almaktadır. 17.5.1987 tarihli ve 19463 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (99) Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise ?Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asıl memurda aranan şartlara sahip olması gerekmektedir? denilmektedir. İlgi yazıda Zonguldak Karadeniz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünüze atanması düşünülen personelin Ardahan nüfusuna kayıtlı olduğu ve memuriyet hizmetine göre 14 yıl 5 ay süre ile Zonguldak Kilimli beldesinde ikamet ettiği belirtilmekte ve bahse konu personelin memuriyete başlamadan önceki ikamet süresinin dikkate alınıp alınmayacağı ile söz konusu personelin şu an Ardahan nüfusuna kayıtlı eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu ilin Zonguldak olması halinde vekaleten görevlendirilme yapıldığı takdirde vekalet ücretinin ödenip ödenemeyeceği sorulmakta olup, yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; -söz konusu personelin eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu İlin Zonguldak olması ve evlenme suretiyle eşinin şu an Ardahan nüfusuna kayıtlı olması sebebiyle mezkur Yönetmeliğin (a) bendi hükmünün uygulanmaması gerektiği -mezkur maddenin (b) bendinde geçen ?en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri? ibaresinden en az 15 yıl boyunca ara verilmeksizin (kesintisiz) geçirilen ikamet süresinin anlaşılması gerektiği ve bu sürenin memuriyette geçen süreyi ve kesintisiz olmak koşulu ile memuriyete başlamadan önceki süreyi de kapsadığı dolayısıyla, ilgilinin bu hüküm dikkate alınarak asaleten atanabilme şartlarını taşımaması sebebiyle Zonguldak Karadeniz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünüze vekaleten de atanamayacağı mütalaa edilmektedir