Akademik personelin memur kadrosuna atanması

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa eklenen Geçici 53 üncü maddesi kapsamında olmayanların Başkanlığımızca anılan hüküm uyarınca memur kadrolarına atanmasının yapılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5535 / 2 Tarih : 01/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 41. sayfa

08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/06/2006 tarihli ve 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa eklenen Geçici 53 üncü maddesinden yararlanmak istediğinize dair ilgi dilekçe incelenmiştir.
Mezkur Kanunun Geçici 53 üncü maddesinde, "Yükseköğretim Kuruluna başvurmayanlar ile Yükseköğretim Kurulunca ataması uygun görülmeyenlerden, yargı yoluna müracaat etmeyenler ve yargı kararı ile öğretim elemanı olarak atanmaları uygun görülmeyenler ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat ederler. Bunlar, personel ihtiyacı dikkate alınarak anılan Başkanlıkça belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmaksızın altı ay içinde atanırlar." hükmü yer almaktadır.
Ancak, yukarıdaki hüküm dahilinde bulunup da münhasıran Yükseköğretim Kuruluna başvurmayanlar ile Yükseköğretim Kurulunca ataması uygun görülmeyenlerden, yargı yoluyla müracaat etmeyenler ve yargı kararı ile öğretim elemanı olarak atamaları uygun görülmeyenlerin Başkanlığımıza müracaatı öngörüldüğünden, ilgi başvurunuz hakkında Başkanlığımızca herhangi bir işlem tesisi mümkün olamamıştır.
Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmanız kaydıyla, açıktan atama izni prosedürü tamamlanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde, kendi müracaatınız üzerine, hizmetinize ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi sınav ve yerleştirme şartına bağlı olmaksızın atanmanız mümkün bulunmaktadır.